Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT
International Extreme Walking Marathon KIERAT
Strona główna
Regulamin
Zgłoszenia
Uczestnicy
Wolontariat
Wyniki
Galeria
Mapy
ArchiwumPrzed sprawdzeniem komunikatów odśwież stronę

odśwież

OSTATNIE ZMIANY:


24.08.2021 - uzupełnienie składu patroli sędziowskich
20.08.2021 - uzupełnienie i korekta składu patroli sędziowskich
14.08.2021 - komunikat nr 2
10.08.2021 - uzupełniono skład patroli sędziowskich
10.07.2021 - uzupełniono skład patroli sędziowskich
05.07.2021 - w p. 8 dodano aktualne wzory zgody rodziców dla nieletnich
29.06.2021 - komunikat nr 1

KOMUNIKAT NR 2/2021
14.08.2021

1) W punkcie 9 znajduje się aktualny skład ekipy sędziowskiej XVII MEMP Kierat 2020/2021. Osoby, które nie przekazały swoich fotografii, a chciałyby mieć identyfikator ze zdjęciem, proszone są o niezwłoczne przesłanie swojej fotografii na ades kierat2004@wp.pl (format dowolny).
2) W punkcie 10 znajduje się proponowany skład patroli sędziowskich. Jeśli macie sugestie lub życzenia zmiany, bo nie odpowiada Wam czas pracy na punkcie lub towarzystwo, jestem otwarty na propozycje. Proszę jednak przy proponowaniu zmian pamiętać o konieczności spełnienia dwóch warunków: po pierwsze - w każdym patrolu musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia, po drugie - patrole dowożone samochodem terenowym mogą liczyć od 2 do maks. 3 sędziów.
3) W punkcie 10 znajduje się skład personelu obsługi Biura Zawodów. Proszę zwrócić uwagę na to, że biuro zaczyna rejestrację uczestników maratonu w piątek o godzinie 12:00, więc obsługa biura musi pojawić się w biurze już o godzinie 10:00. Praca biura trwa do końca imprezy. Podczas rejestracji zawodników tj. do godz. 18:00 w piątek obsługa pracuje w pełnym składzie, na sobotę zostaną wyznaczone dyżury.
4) Osoby nieletnie pracujące w charakterze sędziów na punktach kontrolnych oraz w bazie muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów). Druki (do pobrania w p. 8) wypełnone i podpisane należy dostarczyć na odprawę w dniu rozpoczęcia imprezy.
5) Odprawa dla sędziów wszystkich punktów kontrolnych rozpoczyna się o godzinie 16:00 w piątek (sala sędziów). Proszę o punktualne przybycie.
Sędzia Główny Andrzej Sochoń

KOMUNIKAT NR 1/2021
29.06.2021

Rozpoczynamy rekrutację sędziów do obsady punktów kontrolnych na XVII MEMP KIERAT 2020/2021. Wszystkich chętnych do przeżycia wspaniałej przygody na trasie MEMP Kierat zapraszamy do naszej ekipy. Zapytajcie swoich kolegów, koleżanki, znajomych i krewnych. Może do głowy im nie przyszło, że mogliby włączyć się do zespołu organizacyjnego Kieratu. Preferowane są zespoły dwuosobowe dysponujące własnym samochodem osobowym lub terenowym, pozostałych sędziów dowieziemy samochodem na samo miejsce i odbierzemy po zakończeniu pracy punktu. Zapraszamy do współpracy.
Podczas tej edycji z racji wciąż obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią chcemy maksymalnie usprawnić potwierdzanie punktów przez zawodników. Podjąłem decyzję, że sędziowie nie będą obowiązani do prowadzenia bieżącej dokumentacji w postaci karty zapisu. Ich funkcja będzie ograniczona do nadzoru nad porządkiem i działaniem stacji SportIdent oraz udzielania ewentualnej pomocy zawodnikom w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Karta zapisu będzie prowadzona tylko w razie awarii systemu SI lub zagubienia karty przez zawodnika.
Na trzech punktach usytuowane będą wodopoje, ale rezygnujemy z jakichkolwiek zupek na półmetku.
Osoby w pełni zaszczepione są szczególnie mile widziane w naszej ekipie.
Charakterystyka punktów jest już zaktualizowana.


Informator dla sędziów, wolontariuszy oraz kandydatów na sędziów MEMP Kierat.

Spis treści:
1. Informacje ogólne,
2. Procedura zgłoszenia kandydata na sędziego lub wolontariusza,
3. Obowiązki patrolu sędziowskiego - instrukcja sędziowska,
4. Dokumentacja sędziowska,
5. Wyposażenie patrolu sędziowskiego,
6. Obowiązki personelu biura zawodów,
7. Dokumentacja biura zawodów,
8. Wzory upoważnień dla nieletnich wolontariuszy,
9. Ekipa sędziowska MEMP Kierat,
10. Informacje ogólne o PK na XVII MEMP Kierat 2020.

1. Informacje ogólne

Informator przeznaczony jest zasadniczo dla ekipy sędziowskiej oraz personelu biura zawodów. Do zapoznania się z zawartymi poniżej informacjami oraz wzorami dokumentów zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do zespołu organizacyjnego maratonu Kierat. Wszystkich chętnych do pracy przyjmujemy z radością do naszej ekipy.
Informator może być pouczającą lekturą również dla zawodników. Pozwoli im z większą wyrozumiałością podchodzić do pracy sędziów na trasie i w bazie zawodów oraz docenić ich wysiłek. Znajomość zasad pracy patroli sędziowskich przez zawodników może w znacznym stopniu usprawnić przebieg zawodów i pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
Maraton Kierat to ogromne wyzwanie dla zawodników. Duża liczba startujących, długi czas trwania imprezy, rozległy teren, na którym zawodnicy są rozproszeni i trudna do przewidzenia pogoda sprawiają, że jest to równie wielkie wyzwanie dla zespołu organizacyjnego, w szczególności dla kilkudziesięcioosobowej ekipy sędziowskiej.
Podstawowym zadaniem sędziów jest sprawowanie nadzoru nad przebiegiem sportowej rywalizacji na trasie zawodów i prowadzenie związanej z nią dokumentacji, jednak nie mniej ważny jest nadzór nad bezpieczeństwem zawodników w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Sędziowie wraz z osobami powołanymi do obsługi zawodników powinny służyć im pomocą w sytuacjach, gdy jest ona niezbędna. W razie potrzeby są oni odpowiedzialni za udzielenie poszkodowanym zawodnikom pierwszej pomocy przedlekarskiej i nadzór nad ich bezpieczeństwem do czasu przybycia ratowników GOPR lub pogotowia ratunkowego. Sędziowie powinni udzielać zawodnikom informacji w zakresie zasad regulaminu zawodów, w razie rezygnacji zawodnika wskazać mu najdogodniejszą drogę dojścia do najbliższego środka transportu, w sytuacjach konfliktowych kontaktować się z kierownictwem zawodów.
Ekipa sędziowska podzielona jest na tzw. patrole sędziowskie liczące od 2 do 4 osób, które wykonują swoje obowiązki w miejscu startu maratonu, na punktach kontrolnych (PK) rozmieszczonych na trasie oraz na mecie.

2. Procedura zgłoszenia kandydata na sędziego lub wolontariusza

Do ekipy sędziowskiej i ekipy obsługi biura zawodów może dołączyć każdy, kto jest gotowy na co najmniej kilkanaście godzin pracy. Osoby pragnące pełnić służbę w terenie, szczególnie na punktach kontrolnych położonych "daleko od szosy" powinny wykazywać się dobrym stanem zdrowia. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na pracę w ekipie organizacyjnej. Wzór upoważnienia do pełnienia służby podczas maratonu znajduje się w p. 8.
Od kandydatów na sędziów nie wymagamy żadnych specjalnych uprawnień, ani doświadczenia w tym zakresie, choć oczywiście takie doświadczenie jest dodatkowym atutem. Mile widziane są osoby, które już Kierat znają, bo w przeszłości w nim startowały oraz znajomi, przyjaciele i członkowie rodzin zawodników, jak również wszyscy sympatycy Kieratu.
Zgłoszenia osób chętnych do pracy w ekipie sędziowskiej lub ekipie obsługi biura zawodów dokonuje się drogą mejlową na adres "kierat2004@wp.pl".
W zgłoszeniu należy podać:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia (dane konieczne do ubezpieczenia NNW),
3) adres zamieszkania (dane konieczne do ubezpieczenia NNW),
4) nr telefonu komórkowego (jeżeli posiada),
5) adres e-mail (jeżeli posiada),
6) informacje nt. preferowanego charakteru pracy (np. praca przy rejestracji, dyżur w bazie zawodów, obsługa punktu żywieniowego na trasie, sędziowanie na punkcie kontrolnym),
7) informacje nt. posiadanego własnego wyposażenia (np. namiot, samochód),
8) ewentualnie preferowany numer punktu kontrolnego, na którym kandydat chciałby pełnić służbę (należy najpierw zapoznać się z opisami PK zawartymi w p. 10).
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) skan zgody rodziców (dotyczy nieletnich),
2) skan fotografii twarzy, który zostanie wykorzystany do sporządzenia identyfikatora imiennego (może to być skan zdjęcia z legitymacji lub wycinek z dowolnego ulubionego zdjęcia, najlepiej kolorowego).

3. Obowiązki patrolu sędziowskiego - instrukcja sędziowska

Każdy patrol otrzymuje na piśmie instrukcję sędziowską skladającą się z dwóch części. Część ogólna jest jednakowa dla wszystkich patroli. Można się z nią zapoznać tutaj:
Instrukcja sędziowska - część ogólna
Część szczegółowa zawiera informacje o wszystkich punktach kontrolnych na trasie, dane kontaktowe do szefów poszczególnych patroli oraz szczegółowy harmonogram pracy patrolu. Przykładową część szczegółową instrukcji można zobaczyć tutaj:
Instrukcja sędziowska - część szczegółowa (przykład)
Po zakończeniu pracy na PK, wybrane patrole sędziowskie mogą mieć wyznaczony dyżur na mecie maratonu. Oprócz rejestracji czasu pojawienia się zawodnika na mecie oraz prowadzenia karty zapisu analogicznej, jak na PK, sędziowie na mecie muszą kierować zawodników do biura obliczeniowego.
Należy pamiętać, że na mecie maratonu mogą pojawiać się równocześnie zawodnicy, którzy ukończyli marsz z kompletem punktów, jak również ci, którzy zrezygnowali wcześniej i nie przeszli pełnego dystansu maratonu. Tych drugich należy kierować bezpośrednio do biura obliczeniowego. Stację SI na mecie potwierdzają wyłącznie zawodnicy, którzy pokonali cały dystans maratonu.

4. Dokumentacja sędziowska

Podstawową dokumentacją sędziowską jest "karta zapisu" w postaci tabeli zawierającej dwie kolumny. Kartę zapisu prowadzi się na bieżąco przez cały czas pracy punktu kontrolnego. W pierwszej kolumnie wpisuje się czas przybycia zawodnika na PK, w drugiej jego numer startowy. W przypadku przybycia na punkt równocześnie większej ilości zawodników, tzw. "tramwaju", wystarczy wpisać czas przy numerze startowym pierwszego zawodnika z grupy. Będzie to oznaczało, że zawodnicy odnotowani poniżej pojawili się na punkcie o tej samej godzinie. Czas odnotowujemy z dokładnością do pełnych minut wg własnego zegarka. Synchronizację zegarków przeprowadzamy przed maratonem podczas odprawy dla sędziów. Jeżeli zawodnik zgłasza rezygnację, to przy jego numerze startowym wpisujemy dużą literę "R". Wzór karty zapisu można zobaczyć tutaj:
Karta zapisu - wzór
Dokumentację sędziowską należy prowadzić starannie. Wszystkie zapisy muszą być wyraźne i czytelne. Jeśli w karcie zapisu zdarzy się błąd (np. źle wpisany numer startowy), mylny zapis należy przekreślić pojedyńczą linią poziomą i powyżej lub w kolejnym wierszu wpisać poprawną treść. Zapisów nie wolno zamazywać lub poprawiać. Dokumentację sędziowską należy przekazać Sędziemu Głównemu lub Szefowi Biura Zawodów. Dokumentację sędziowską prowadzimy w celu kontroli przemieszczania się zawodników na trasie (względy bezpieczeństwa) i w celu awaryjnej rejestracji osiągniętych rezultatów czasowych (przypadki zagubienia karty SI przez zawodnika lub nieprawidłowego potwierdzenia PK).
Dodatkowym dokumentem prowadzonym przez sędziów dyżurujących w bazie zawodów jest "protokół rezygnacji", w którym należy odnotowywać rezygnacje zgłaszane przez zawodników telefonicznie. W protokóle tym należy wpisywać kolejno: numer startowy zawodnika, jego imię i nazwisko, numer ostatniego PK osiągniętego przez zawodnika oraz godzinę zgłoszenia rezygnacji. Uwaga! W żadnym wypadku nie należy wpisywać do protokółu godziny osiągnięcia punktu podawanej przez zawodnika. Rezultat zawodnika zostanie ustalony na podstawie karty SI zawodnika. Zapisy w "protokóle rezygnacji" powinny być uporządkowane chronologicznie w kolejności zgłoszeń. Dokument ten jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, aby uchronić się przed ewentualnym niepotrzebnym wdrażaniem akcji poszukiwawczej. Wzór "protokółu rezygnacji" można zobaczyć tutaj:
Protokół rezygnacji - wzór

5. Wyposażenie patrolu sędziowskiego

Każdy patrol sędziowski otrzymuje następujące wyposażenie:
1) Instrukcja sędziowska, komplet kart zapisu na podkładce,
2) Długopis i foliopis,
3) Stojak ze stacją SPORTident i lampionem przestrzennym,
4) Baner z linką (do rozwieszenia nad PK),
5) Lampion InO (do umieszczenia w widocznym miejscu),
6) Kamizelka odblaskowa (dla sędziego z perforatorem),
7) Worki na śmieci,
8) Prowiant i zapas wody dla sędziów,
9) Apteczka pierwszej pomocy,
10) Strzałki informacyjne (opcjonalnie),
11) Perforator (do awaryjnego potwierdzania punktów).
Sędziowie, których dyżur przypada w godzinach nocnych w terenie, powinni posiadać latarki z zapasem baterii. Jeśli punkt jest zlokalizowany w miejscu pozbawionym zadaszenia, patrol powinien dysponować namiotem lub namiotami. Posiadamy kilka sztuk dla patroli, których członkowie nie posiadają własnych namiotów. Do niektórych punktów można dojechać samochodem, dlatego posiadanie własnego samochodu przez członka patrolu jest dużym atutem. Samochód może stanowić dogodne schronienie dla sędziów w razie niepogody, pozwoli im też na samodzielny powrót do bazy po zakończeniu pracy punktu.
Sędziowie powinni być przygotowani na bardzo niskie temperatury w nocy (zapas ciepłej odzieży, śpiwór). Wszelki sprzęt biwakowy mile widziany, za wyjątkiem punktów położonych wysoko w górach, gdzie trzeba będzie to wszystko wnieść na plecach.

6. Obowiązki personelu biura zawodów

Pracę biura zawodów podzielić można na trzy etapy: rejestracja zawodników, dyżur nocny, obsługa mety zawodów.
Rejestracja zawodników rozpoczyna się na kilka godzin przed startem. Biuro rozpoczyna pracę o godzinie 12:00 w piątek, ale jego przygotowanie i odprawa dla obsługi biura odbywa się wcześniej. Pracą biura zawodów kieruje Szef Biura Zawodów. Rejestracja odbywa się równolegle przy kilku stanowiskach.
Do zadań osób pracujących przy rejestracji zawodników należy:
1. odnalezienie zawodnika na liście startowej i odnotowanie jego obecności,
2. w razie wątpliwości sprawdzenie, czy zawodnik jest pełnoletni (zawodnicy powinni okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),
3. odebranie wypełnionego i podpisanego oświadczenia uczestnika maratonu,
4. sprawdzenie, czy wszystkie dane zostały wpisane i w razie potrzeby uzupełnienia, odesłanie na koniec kolejki,
5. wydanie zawodnikowi numeru startowego, mapy i pakietu materiałów startowych (regulamin, koszulka strunowa na mapę, smycz lub sznureczek do zawieszenia numeru, plakietka rajdowa, ew. materiały promocyjne) spakowanych w reklamówkę,
6. skierowanie zawodnika do stanowiska SPORTident celem wypożyczenia i/lub wyczyszczenia karty SI w stacji czyszczącej.
UWAGA!
# Jeżeli zawodnik jest nieletni, musi zgłosić się do rejestracji z opiekunem i oddać upoważnienie do opieki podpisane przez rodziców (z poświadczeniem autentyczności podpisu), chyba, że startuje pod opieką jednego z rodziców. Opiekun, również rodzic, musi podpisać druk zobowiązania do sprawowania opieki nad nieletnim w trakcie zawodów.
# Jeżeli zawodnik odmówi podpisania oświadczenia lub jeśli nieletni zawodnik nie posiada upoważnienia od rodziców, nie wolno wydawać mu materiałów startowych. O każdym takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić Szefa Biura Zawodów.
# Przy odbieraniu oświadczeń i wydawaniu numerów startowych należy skrupulatnie sprawdzać tożsamość zawodników (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub data urodzenia), ponieważ wiele nazwisk powtarza się, a nawet zdarzają się zawodnicy o takich samych nazwiskach i imionach.
# Wskazane jest sprawdzanie dokumentu tożsamości zgłaszających się zawodników. O okazanie dokumentu należy prosić w szczególności osoby młode, co do których może zachodzić podejrzenie, że nie mają ukończonych 18 lat. Sprawdzić, czy data urodzenia w dokumencie jest zgodna z datą na druku oświadczenia.
# Odebrane oświadczenia wraz ze złożonymi upoważnieniami i zobowiązaniami zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem.
# UWAGA Rejestracja zawodników odbywa się zasadniczo do godziny 17:00, jeśli jednak zawodnik spóźni się nie więcej niż 3 godziny, należy go zarejestrować i wydać numer startowy, ale uprzedzić, że za wyjątkiem kilku pierwszych punktów kontrolnych obowiązują go limity czasowe podane na mapie. Spóźniony zawodnik, w razie dotarcia do początkowych PK po ich opuszczeniu przez sędziów, potwierdza swoją obecność w sposób, który zostanie podany na odprawie.
# Zawodnicy, którzy zgłoszą się do bazy po godzinie 20:00 nie mogą być dopuszczeni do startu. Można im wydać materiały startowe i uprzedzić, że jeśli wyruszą na trasę, nie będą sklasyfikowani, a organizatorzy nie biorą za nich żadnej odpowiedzialności.
# Jeżeli zgłasza się zawodnik, którego opłata startowa nie była odnotowana, należy zażądać od niego potwierdzenia dokonania przelewu lub dowodu wpłaty wpisowego,
# Jeżeli zawodnik nie opłacił wpisowego lub opłacił je w niewłaściwej wysokości należy przed wydaniem materiałów startowych odesłać go do osoby wyznaczonej przez Szefa Biura Zawodów,
# Zawodnikom zagranicznym, którzy nie mówią po polsku należy wydawać materiały startowe z regulaminem w języku angielskim.

Po zakończeniu rejestracji rozpoczyna się dyżur nocny.
Do obowiązków osób pełniących ten dyżur należy:
1. odbieranie telefonów od zawodników,
2. przyjmowanie rezygnacji telefonicznych od zawodników i odnotowywanie ich w protokole rezygnacji (patrz: rozdz. 4),
3. w razie zgłoszenia przez zawodnika wypadku lub problemów zdrowotnych, niezwłoczne skontaktowanie się z ratownikami GOPR i powiadomienie lekarza dyżurnego (przy przyjmowaniu zgłoszenia należy uzyskać jak najdokładniejsze informacje o stanie osoby poszkodowanej i miejscu zdarzenia, zapisać numer telefonu lub nr startowy zgłaszającego, tak aby GOPR mógł dotrzeć do poszkodowanego jak najszybciej i mógł z nim nawiązać kontakt, zaś ekipa medyczna mogła się przygotować na udzielenie odpowiedniej pomocy).
4. pełnienie nadzoru nad wyposażeniem biura zawodów.

Ostatnim etapem pracy biura zawodów jest dyżur na mecie zawodów.
Do obowiązków osób pełniących ten dyżur należy:
1. kierowanie zawodników do stanowiska obliczeniowego, a następnie do punktu wydawania dyplomów,
2. wydawanie zawodnikom kuponów na posiłek,
3. wypisywanie dyplomów (wynik ustala się na podstawie wydruku ze stanowiska obliczeniowego) i wydawanie ich zawodnikom ,
4. wręczanie medali zawodnikom,
5. odbiór kart zapisu od patroli sędziowskich zjeżdżających z trasy,
6. sukcesywna kontrola przemieszczania się zawodników po trasie maratonu, zaś po zamknięciu mety upewnienie się, czy do bazy dotarli wszyscy zawodnicy, którzy wcześniej nie zgłosili rezygnacji (we współpracy z obsługą stanowiska obliczeniowego).
Osoby pełniące dyżur na mecie powinny być w stałym kontakcie z zespołem medycznym. W przypadku zgłoszenia się na metę osoby, która wymaga opieki lub konsultacji lekarskiej, należy niezwłocznie powiadomić lekarza zawodów.

7. Dokumentacja biura zawodów

Dokumentację biura zawodów można podzielić na 2 grupy dokumentów:

A. Dokumenty związane z rejestracją zawodników:
1. Lista zawodników z przydzielonymi numerami startowymi - lista startowa,
2. Zapasowe druki oświadczeń uczestników maratonu oraz zobowiązań do sprawowania opieki nad nieletnimi dla osób, które zapomniały je wydrukować i wypełnić przed zgłoszeniem się do biura.
Podpisane oświadczenia, zobowiązania i upoważnienia, jak również złożone potwierdzenia dokonania przelewu lub dowody wpłaty należy zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem, a następnie przekazać Szefowi Biura Zawodów.

B. Dokumenty związane z nadzorem nad przebiegiem zawodów:
3. Lista alfabetyczna zawodników z ich numerami startowymi i numerami telefonów,
4. Protokół rezygnacji służący do ewidencjonowania telefonicznych zgłoszeń rezygnacji zawodników,
5. Tabela wstępnych wyników zawodów uzupełniana sukcesywnie w miarę zgłaszania się do biura zawodników, którzy ukończyli rywalizację (prowadzi obsługa stanowiska obliczeniowego).
Protokół rezygnacji wraz z kartami zapisu od sędziów punktowych i sędziów na mecie należy zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem, a następnie przekazać Szefowi Biura Zawodów.

8. Wzory upoważnień dla nieletnich wolontariuszy

Osoby nieletnie, które chciałyby podczas maratonu Kierat pomagać przy obsłudze zawodów lub pracować w ekipie sędziowskiej muszą posiadać zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli nie skompletujemy zespołu sędziowskiego i zespołu obsługi biura spośród kandydatów pełnoletnich, poprosimy Was o pomoc. Konieczne będzie przedstawienie druku zgody rodziców.
Poniżej znajdują się wzory druków:
1. Zgoda rodziców na pracę jako wolontariusz podczas MEMP Kierat,
2. Zgoda rodziców na sędziowanie podczas MEMP Kierat,
3. Zgoda rodziców na sędziowanie podczas MEMP Kierat (dla członków ZS Strzelec).

9. Ekipa sędziowska

Czekam na potwierdzenie obecności na XVII MEMP Kierat 2020/2021.
Wiem, że część sędziów z naszego składu będzie nieobecna.
Zapraszam nowych kandydatów do naszej ekipy - czekam na zgłoszenia.
Sędzia Główny - Andrzej SochońSędzia Główny
Budowniczy Trasy
Andrzej Sochoń


Sędzia Pomocniczy
Szef Biura Zawodów
Tomasz Baranowski


Sędzia 002
Jan S.


Sędzia 003
Katarzyna P.


Sędzia 010
Mateusz P.


Sędzia 014
Krzysztof W.


Sędzia 020
Jacek P.


Sędzia 022
Mariusz P.


Sędzia 045
Alina B.


Sędzia 046
Michał B.


Sędzia 120
Karol P.


Sędzia 122
Rafał B.


Sędzia 132
Krzysztof S.


Sędzia 135
Grzegorz C.


Sędzia 137
Dawid J.


Sędzia 147
Marcin G.


Sędzia 157
Zuzanna K.


Sędzia 161
Tomasz D.


Sędzia 169
Karolina M.


Sędzia 171
Małgorzata S.


Sędzia 172
Dawid K.


Sędzia 173
Natalia K.


Sędzia 174
Andrzej O.


Sędzia 196
Renata S.


Sędzia 197
Wojciech W.


Sędzia 198
Jakub W.


Sędzia 199
Alicja M.


Sędzia 203
Bartosz Z.


Sędzia 207
Jerzy R.


Sędzia 222
Paweł W.


Sędzia 223
Halina B.


Sędzia 224
Damian B.


Sędzia 225
Kinga B.


Sędzia 226
Przemek M.


Sędzia 227
Daria D.


Sędzia 228
Kinga S.


Sędzia 229
Weronika S.


Sędzia 230
Małgorzata G.


Sędzia 231
Rita N.


Sędzia 232
Kinga K.


Sędzia 233
Lena S.


Sędzia 234
Stanisław D.


Sędzia 235
Aleksandra W.


Sędzia 237
Marcin P.


Sędzia 238
Oliwia M.


Sędzia 239
Anna M.


Sędzia 240
Rafał C.


Sędzia 242
Maksymilian P.


Sędzia 243
Jakub S.


Sędzia 244
Jakub M.


Sędzia 245
Jakub B.


Sędzia 246
Dariusz K.


Sędzia 247
Maciej K.


Sędzia 248
Bogdan S.


Sędzia 249
Kacper W.


Sędzia 250
Katarzyna P.


Sędzia 251
Kinga K.


Sędzia 252
Natalia G.


Sędzia 253
Kinga R.


Sędzia 254
Karol L.


Sędzia 255
Mateusz K.


Sędzia 256
Bartłomiej S.10. Informacje ogólne o PK na XVII MEMP Kierat 2020/2021

Uwaga! Podane czasy pracy patroli są orientacyjne. Chodzi o pokazanie przybliżonego czasu przebywania w terenie. Początkowe punkty trasy będą wymagały krótkiej lecz intensywnej pracy, końcowe pozwolą na chwile relaksu, ale wymagają dużej wytrwałości.
Wyjazd na większość punktów odbywa się z dużym wyprzedzeniem. Wszyscy sędziowie powinni stawić się najpóźniej na godz. 16:00 w piątek na odprawę dla sędziów.
Opis "dojazd samochodem terenowym/osobowym" oznacza, że do punktu można dojechać samochodem. Patrole nie posiadające własnego środka transportu zostaną na miejsce dowiezione terenówką lub busem organizatora a po pracy zwiezione do bazy, natomiast dysponujące własnym samochodem, dopilotowane na miejsce (po pracy wrócą do bazy samodzielnie).
Opis "możliwy dojazd w okolicę punktu" oznacza, że dojście do punktu jest bardzo krótkie. Patrole będą dowiezione lub dopilotowane w rejon PK i doprowadzone na miejsce przez Sędziego Głównego.
Opis "punkt bez dojazdu" oznacza, że do punktu trzeba dojść (z reguły dość daleko oraz wysoko). W składzie tych patroli będzie co najmniej jedna osoba pełniąca rolę pilota znającego lokalizację i drogę dojścia do punktu. Patrole będą dowiezione na miejsce samochodem terenowym lub odpowiednio wcześnie do tzw. punktu zbornego, skąd samodzielnie dojdą do PK. Po pracy schodzą do tego samego punktu zbornego, skąd zwozimy je do bazy.
Opis "wskazane posiadanie namiotu" oznacza, że na punkcie namiot jest niezbędny, ale mamy ich tylko kilka sztuk, więc wskazane jest posiadanie własnego sprzętu biwakowego.

W roku 2021 nie powinno być "punktów bez dojazdu". Mamy nadzieję, że będziemy w stanie dowieźć sędziów w najbardziej niedostępne miejsca.

Poniżej charakterystyka punktów kontrolnych na XVII MEMP Kierat 2020/2021, proponowany skład patroli sędziowskich i orientacyjny harmonogram pracy.
Sędzia Główny Andrzej Sochoń

Skład patrolu A: S132 Krzysztof S., S135 Grzegorz C.;
praca patrolu na PK1 od godz. 18:00 do 21:00 (piątek),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);
praca patrolu na PK13 od godz. 2:00 do 21:00 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu B: S022 Mariusz P., S120 Karol P., S122 Rafał B.,
S207 Jerzy R.;
praca patrolu na PK2 od godz. 19:00 do 23:00 (piątek),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);
praca patrolu na PK14 od godz. 3:00 do 22:30 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu C: S014 Krzysztof W., S171 Małgorzata S.,
S196 Renata S., S223 Halina B.;
praca patrolu na PK3 od godz. 19:00 (piątek) do 01:00 (sobota),
dojazd samochodem osobowym lub busem (wodopój);

Skład patrolu D: S157 Zuzanna K., S231 Rita N., S240 Rafał C.;
praca patrolu na PK4 od godz. 19:30 (piątek) do 3:00 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu E: S226 Przemek M., S230 Małgorzata G.,
S244 Jakub Mikołaj M., S248 Bogdan S.;
praca patrolu na PK5 od godz. 20:00 (piątek) do 4:30 (sobota),
dojazd samochodem terenowym;

Skład patrolu F: S234 Stanisław Jan D., S245 Jakub B., S247 Maciej. K.;
praca patrolu na PK6 od godz. 21:00 (piątek) do 6:30 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu G: S137 Dawid J., S161 Tomasz D., S232 Kinga K.;
praca patrolu na PK7 od godz. 21:30 (piątek) do 09:00 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu H: S002 Jan S., S003 Katarzyna P., S010 Mateusz P.,
S233 Lena S.;
praca patrolu na PK8 od godz. 22:00 (piątek) do 10:30 (sobota),
dojazd samochodem osobowym lub busem (półmetek - wodopój);

Skład patrolu I: S046 Michał B., S238 Oliwia M., S239 Anna M.;
praca patrolu na PK9 od godz. 23:00 (piątek) do 12:00 (sobota),
dojazd samochodem osobowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu J: S147 Marcin G., S169 Karolina M., S199 Alicja M.;
praca patrolu na PK10 od godz. 00:00 do 15:00 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu K: S020 Jacek P., S174 Andrzej O., S222 Paweł W.;
praca patrolu na PK11 od godz. 01:00 do 18:00 (sobota),
dojazd samochodem osobowym (wodopój)(wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu L: S045 Alina B., S237 Marcin P., S243 Jakub S., S246 Dariusz K.;
praca patrolu na PK12 od godz. 01:30 do 19:30 (sobota),
dojazd samochodem osobowym (wskazane posiadanie namiotu);

Sędziowie dyżurni w bazie: S242 Maksymilian P., S255 Mateusz K.;
praca od godz. 19:45 (piątek) do 8:15 (sobota).

Meta w szkole w Słopnicach od godz. 3:00 do 24:00,
dyżury (dwuosobowe) na mecie:
od 08:00 do 12:15 - patrol C;
od 12:00 do 16:15 - patrol D;
od 16:00 do 19:15 - patrol E;
od 19:00 do 22:15 - patrol F;
od 22:00 do ostatniego zawodnika - patrol H;

Obsługa biura zawodów:
(UWAGA - praca od godz. 12:00 w piątek, odprawa o godz. 10:00)
S203 Bartosz Z., S227 Daria D., S228 Kinga S., S229 Weronika S., S235 Aleksandra W.,
S249 Kacper W., S251 Kinga K., S252 Natalia G., S253 Kinga R., S254 Karol L.

Obsługa medyczna w bazie: piel. dypl. Halina Surdziel, S250 Katarzyna P.

Skład patroli może być skorygowany na odprawie.
Sędziowie z patroli C, D, E i F, którzy będą się czuli na siłach, mogą być wysłani na PK12, PK13 i PK14 jako druga zmiana w sobotę po południu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Większość punktów kontrolnych znajduje się w otwartym terenie poza budynkami. Ponieważ czas pracy większości patroli jest bardzo długi i obejmuje godziny nocne i poranne, należy przygotować się na bardzo niskie temperatury. Należy zabrać bardzo ciepłą odzież, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby którykolwiek z sędziów narzekał, że było mu za gorąco, a na dokuczliwy chłód nad ranem narzekali niemal wszyscy. Należy liczyć się z tym, że nie na każdym punkcie będzie możliwe rozpalenie ogniska. W sierpniu dzień może być upalny, więc trzeba mieć duży zapas wody na własny użytek oraz odzież i nakrycie głowy chroniące przed słońcem.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji, piszcie na adres: kierat2004@wp.pl.

Sędzia Główny - Andrzej Sochoń

początek strony