XVII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2020
Strona główna
Regulamin
Zgłoszenia
Uczestnicy
RODO
Wyniki
Galeria
Mapy
Archiwum


ZGŁOSZENIA


KOMUNIKAT SPECJALNY
W związku z tempem rozszerzania się pandemii koronawirusa, mamy już pewność, że przeprowadzenie XVII MEMP Kierat 2020 w zakładanym majowym terminie w sposób bezpieczny nie będzie możliwe. Jeżeli sytuacja unormuje się w miarę szybko, co jest naszym wspólnym pragnieniem, podejmiemy próbę zorganizowania XVII Kieratu pod koniec lata albo jesienią tego roku. Musimy jednak liczyć się i z taką ewentualnością, że imprezę będziemy musieli przesunąć na przyszły rok. Niezależnie od okoliczności Wasze zgłoszenia cały czas uznajemy za aktualne. Ponieśliśmy już spore koszty organizacyjne. Apelujemy zatem do Was o wstrzymanie się ze zgłaszaniem rezygnacji, a co za tym idzie, zmuszenia nas do zwrotu wpisowego, do czasu ogłoszenia przez nas nowej daty rozegrania XVII MEMP Kierat.
Jednocześnie informujemy, że:

 • Wpisowe już wpłacone zachowuje ważność niezależnie od terminu MEMP Kierat 2020 (nawet w przypadku przesunięcia terminu na rok 2021),
 • Od osób, które już wpłaciły wpisowe nie będą pobierane żadne dopłaty,
 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez uczestnika wpisowe zostanie zwrócone na zasadach określonych w regulaminie tj. z potrąceniem 15 zł kosztów manipulacyjnych.
 • Rezygnację można zgłaszać do zamknięcia listy startowej, które nastąpi na 4 dni przed startem maratonu.

  W trudnych sytuacjach, prosimy zwracać się do nas indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  O wszelkich naszych decyzjach będziemy na bieżąco informować.

  UWAGA
  Podane wcześniej terminy są nieaktalne. Zostaną one zaktualizowane po podjęciu decyzji o nowym terminie imprezy.


  Osoba zgłaszająca swój udział w XVII MEMP KIERAT 2020
  oświadcza, że:
  1. regulamin XVII Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego KIERAT 2020 jest jej znany i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
  2. w maratonie KIERAT 2020 startuje na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatorów maratonu;
  3. stan jej zdrowia pozwala na start w górskim maratonie pieszym na dystansie 100 km;
  4. podane przez nią dane osobowe, adresowe i kontaktowe są zgodne z prawdą.
  oraz wyraża zgodę na:
  1. wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją maratonu KIERAT zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  2. prezentację swojego wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych związanych z maratonem KIERAT.

  Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy lub pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Turystyczne "LimaTur",
  34-600 Limanowa, ul. M. Mordarskiego 6,
  z dopiskiem KIERAT 2020
  będą przyjmowane do dd-mm-rrrr (1) lub do wyczerpania limitu miejsc.
  Zgłoszenie po tym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń i może być przyjęte wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z organizatorami.
  Zgłoszenie staje się ważne z chwilą wpłaty wpisowego.
  Liczba zgłoszeń ograniczona - maksimum 800 osób.

  Wpisowe w wysokości 100 zł od osoby należy wpłacić na konto bankowe:
  B.T. LIMATUR, 34-600 Limanowa, ul. M. Mordarskiego 6,
  Bank Spółdzielczy Limanowa 24 8804 0000 0070 0002 2552 0006,
  wpisując w rubryce "tytuł wpłaty" nazwę KIERAT 2020 oraz imię i nazwisko uczestnika, którego wpłata dotyczy. Jeżeli wpłata jest dokonywana jednym przelewem za kilka osób (maks. 3), należy podać ich imiona i nazwiska.
  Wpisowe dla uczestników posiadających własną kartę tCard, pCard, SI-Card6 lub nowszą jest obniżone o 5 zł.
  Wpłaty należy dokonać w terminie do dd-mm-rrrr (2) br. (data księgowania na koncie organizatora).
  Po tym terminie wpisowe wzrasta o 30 zł.
  Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy okazać podczas rejestracji w biurze zawodów.

  Uwaga:
  W razie rezygnacji osoby zgłoszonej z udziału w maratonie, ma ona obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatorów poprzez formularz rezygnacji, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  W przypadku rezygnacji do dd-mm-rrrr (1) włącznie, wpisowe zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostało przelane z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł. Osobom, które zrezygnują po zamknięciu listy startowej, nie zwracamy wpisowego.

  Objaśnienia:
  (1) Data na 4 dni przed startem maratonu,
  (2) Data na ok. miesiąc przed startem maratonu.
  Konkretne terminy zostaną określone po ustaleniu daty startu XVII MEMP Kierat.